โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างโมเดลธุรกิจเน้นไซโลแบบดั้งเดิม กับวิธีการทำงานที่คล่องตัวที่ธุรกิจจำเป็นต้องมีเพื่อความสำเร็จในระยะยาว

 

บ่อยครั้งที่ธุรกิจมองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องใหญ่และเป็นโครงการที่มีค่าใช้จ่ายสูง แต่ในความเป็นจริง บางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่ชาญฉลาดเพียงเล็กน้อยที่ผนวกรวมทักษะ ระบบ เทคโนโลยีและกระบวนการเข้าด้วยกัน สามารถช่วยให้บุคลากรและธุรกิจของคุณก้าวไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นใจ

 

อย่างไรก็ดี การออกแบบองค์กรและงานใหม่ไม่ได้มุ่งเน้นที่การตัดลดตำแหน่งงาน หากแต่ส่งผลให้กำลังคนมีส่วนร่วมมากขึ้นเสมอ

 

การออกแบบองค์กรเและงานเชิงกลยุทธ์สามารถช่วยให้ธุรกิจในอินโดนีเซียเปลี่ยนแปลงและปิดช่องว่างระหว่างปัจจุบันและอนาคต

โลกที่เต็มไปด้วยแรงกดดันรอบด้าน

 

ธุรกิจในอินโดนีเซียถูกกดดันอย่างหนักในหลายด้าน อุปสงค์ภายในประเทศลดลงอย่างมากตั้งแต่เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งแรกในช่วงกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา1 ธุรกิจต้องปรับวิธีการปฏิบัติงานภายในเพื่อให้สอดรับกับกฎหมาย Omnibus Bill สำหรับสถานที่ทำงานที่รัฐบาลประกาศใช้เมื่อเร็วๆ นี้ และประเทศกำลังเผชิญกับตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 สูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2

 

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ หนึ่งในความแน่นอนเพียงไม่กี่ข้อที่ธุรกิจเชื่อมั่น คือ การตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับตัวอย่่างต่อเนื่องด้วยการออกแบบอนาคตใหม่

 

การศึกษาแนวโน้มด้านบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูงทั่วโลกของ Mercer 20203 พบว่า ลักษณะงานและวิธีการทำงานของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่ทว่ากระบวนทัศน์ในการทำงานของเรายังก้าวตามไม่ทัน การศึกษาพบว่า มีเพียง 29% ของบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคลที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบงานใหม่ในปีนี้ ขณะที่ 89% ของพนักงานพร้อมทำงานแบบชั่วคราวฉุกเฉิน และ 43% ของบริษัทเข้าใจอย่างชัดเจนว่า AI และระบบอัตโนมัติส่งผลต่อการทำงานในหลายด้าน

 

ในอินโดนีเซีย เราเห็นการสนับสนุนการออกแบบงานและองค์กรรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นควบคู่กัน Teten Masduki รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์และองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวไว้เมื่อไม่นานนี้ว่า “ธุรกิจที่สามารถอยู่รอดและเติบโตได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในขณะนี้ คือ ธุรกิจที่มีตัวตนออนไลน์”4 แต่ธุรกิจในอินโดนีเซียส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเมื่อไม่นานมานี้ แต่ทว่ายังอยู่เพียงแค่ระดับขั้นต้นของการเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล5 ในเวลานี้ ธุรกิจต้องคิดหาวิธีที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจและระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป

 

ธุรกิจของคุณจะดำเนินงานได้ดีเพียงใดในอนาคต หรือแม้กระทั่งว่าการอยู่รอดของธุรกิจของคุณก็ขึ้นอยู่กับว่า คุณปรับเปลี่ยนปัจจุบันได้ดีเพียงใด

 

องค์กรที่ดำเนินงานเชิงรุกจะไม่ใช้วิธีการตัดลดต้นทุนเพื่อแก้ปัญหาอีกต่อไป ซึ่งยิ่งเป็นการเพิ่มความกดดันต่อพนักงานที่ถูกกดดันให้เพิ่มผลผลิตอยู่แล้ว แต่จะเปลี่ยนไปใช้วิธีการเชิงองค์รวม การออกแบบองค์กรและงานใหม่ตามความจำเป็น เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและบรรลุผลลัพธ์ในระยะยาวที่ดีขึ้น

5 ความท้าทายหลักที่ Mercer ช่วยจัดการได้ผ่านการออกแบบองค์กรและงานรูปแบบใหม่:

 

 1. อ่านเพิ่มเติม: เตรียมองค์กรให้สอดรับกับความต้องการของตลาดและแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ควบคู่ไปกับการสร้างนวัตกรรมใหม่และการก้าวนำคู่แข่ง

 2. AI และระบบอัตโนมัติ: ผสานและผนวกรวมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพของกำลังคน

 3. ทักษะที่รองรับอนาคต: ค้นหาและสร้างบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูง และปรับปรุงทักษะใหม่ให้กับกำลังคนเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต

 4. ความคาดหวังต่อการทำงานรูปแบบใหม่: ปรับตัวเข้ากับความคาดหวังต่อการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป และใช้วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเพื่อสร้างองค์กรที่เติบโต

 5. ความคล่องตัวของบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูง: ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูง และปรับการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคลตามความต้องการของธุรกิจ

 

กรณีศึกษาของ Mercer:

 

ลูกค้า: ธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ

ปัญหา: เทคโนโลยี ระบบ และกระบวนการที่เคยใช้งานได้ดีในอดีตล้าสมัยแล้ว ส่งผลให้ต้องใช้เวลานานในปัจจุบัน อีกทั้งมีข้อจำกัดและสร้างภาระงานที่ไม่เพิ่มมูลค่าและไม่จำเป็นต่อกำลังคน  

กรณีศึกษาของ Mercer
ผลลัพธ์: โซลูชันที่ผนวกรวมเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นบุคลากรเป็นศูนย์กลางของเราช่วยให้

 

ผลลัพธ์: โซลูชันที่ผนวกรวมเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นบุคลากรเป็นศูนย์กลางของเราช่วยให้:

 

 • ลูกค้ามีประสบการณ์ในการรับบริการที่ดีขึ้น
 • พนักงานมีเวลามากขึ้นในการพัฒนาทักษะและทำงานที่ได้รับมอบหมายและงานที่เพิ่มมูลค่ามากขึ้นและมีส่วนร่วมมากขึ้น
 • พนักงานมีความพึงพอใจในงานเพิ่มขึ้น
 • ภาพลักษณ์แบรนด์ของบริษัทผู้ว่าจ้างดีขึ้น
 • การนำระบบอัตโนมัติมาใช้กับงานที่ใช้ทักษะต่ำช่วยลดปริมาณงานที่ซ้ำซ้อน
 • การติดตามคลังสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือแบบเรียลไทม์แบบ 100%
 • การควบคุมสต็อกสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้สามารถควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น

 

ข้อดีของการออกแบบองค์กรใหม่

 

โมเดลบริษัทแบบเดิมที่เน้นการกำกับควบคุมที่เคร่งครัด การบริหารงานแบบไซโลที่เข้มงวด และกระบวนการตัดสินใจจากบนลงล่างล้าสมัยไปแล้ว โมเดลดังกล่าวเน้นการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ได้ในระบบนิเวศที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ แต่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ที่เราเผชิญอยู่ในเวลานี้ ความเข้มงวดไม่ยืดหยุ่นไม่อาจนำไปสู่การเติบโตได้

 

ปัจจุบันองค์กรจำเป็นต้องมีโมเดลและแนวปฏิบัติที่มีความคล่องตัวสูง เช่น เมื่อมีการกระจายอำนาจแล้ว การตัดสินใจต้องตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว ในทางตรงกันข้าม กำลังคนที่ปฏิบัติงานจากทางไกลที่มีการออกแบบที่ดีจะสามารถกระตุ้นการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงานที่นำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยยังพบว่า องค์กรที่มีความคล่องตัวสูงประสบความสำเร็จด้านการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น มีการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้น ต้นทุนลดลง และกำลังคนมีส่วนร่วมมากขึ้น

เพราะเหตุใดจึงต้องออกแบบงานใหม่

 

ความกลัวการออกแบบงานใหม่โดยไม่มีเหตุผลเกิดขึ้นเนื่องจากอาจส่งผลให้มีการตัดลดตำแหน่งงาน แต่ในความเป็นจริง บ่อยครั้งที่การออกแบบงานใหม่ช่วยให้กำลังคนมีส่วนร่วมมากขึ้น เนื่องจากพนักงานไม่ต้องสูญเสียเวลาไปกับงานที่ใช้ทักษะขั้นต่ำ หัวใจหลักอยู่ที่การผนวกรวมเทคโนโลยีเข้ากับทักษะและงาน มากกว่านำมาใช้เป็นเครื่องมือเฉพาะแยกต่างหาก

เพื่อสนับสนุนทีมที่ขับเคลื่อนด้วยบุคลากรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือ การถามคำถามที่สำคัญต่อไปนี้ที่สอดรับกับแผนเทคโนโลยี:

 

 • งานใดที่ควรทำและงานใดที่สามารถทำได้ดีขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี
 • ควรทำงานด้วยวิธีการใดและจะวัดผลและให้รางวัลตอบแทนผลการปฏิบัติงานอย่างไร
 • ใครที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ข้อควรพิจารณาหลักในการออกแบบงานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพมีดังนี้:

 • ธุรกิจ: กลยุทธ์ของคุณ การแข่งขัน (ส่วนแบ่งการตลาด ข้อเสนอที่แข่งขันได้) ปัจจัยที่ผลักดันต้นทุนและรายได้
 • ประสบการณ์ของผู้บริโภค: พฤติกรรมของผู้ซื้อและประสบการณ์และคุณค่าที่ต้องการ
 • กำลังคน: การเสนอคุณค่า โอกาสในการพัฒนาและโมเดลรางวัลตอบแทน

เปลี่ยนแปลงปัจจุบันเพื่ออนาคตที่สดใสยิ่งขึ้น

 

หากคุณพยายามก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ออกแบบองค์กรและงานใหม่ คุณกำลังเสี่ยงกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดมากเกินไป ซึ่งจะส่งผลให้คุณไม่สามารถรับมือกับเศรษฐกิจที่พลิกฟื้นกลับมาเติบโตอย่างรวดเร็วได้ นอกจากนี้คุณยังเสี่ยงกับการสูญเสียความสามารถของคุณในการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มในอนาคตเนื่องจากองค์กรของคุณขาดความคล่องตัว

 

อินโดนีเซียมีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรามีกำลังคนคนรุ่นใหม่ที่พร้อมขับเคลื่อน[1] กำลังคนที่มีศักยภาพในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น ถึงแม้จะมีความท้าทายที่หนักหน่วงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ปัจจุบันเรามีโอกาสที่จะจินตนาการและสร้างอนาคตของเราในรูปแบบใหม่ และ Mercer พร้อมช่วยเหลือคุณในการออกแบบอนาคตที่คุณคาดหวัง


Christ Oliver
Consulting Manager, Mercer

พูดคุยกับที่ปรึกษาของ Mercer