เนื่องจากภูมิทัศน์ด้านสวัสดิการพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดหาสวัสดิการสุขภาพและการเกษียณอายุที่ดีกว่า คุ้มทุนและสอดคล้องตามกฎหมายใหม่จึงต้องอาศัยความรอบคอบและความเชี่ยวชาญ การว่าจ้าง Mercer ให้ดูแลการจัดการสวัสดิการจะช่วยให้แผนกทรัพยากรบุคคลของคุณสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับการดำเนินพันธกิจเชิงกลยุทธ์ในแนวทางที่กำหนด

วิธีการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์

ที่ Mercer เราจัดหาสวัสดิการสุขภาพและการเกษียณอายุที่สร้างผลลัพธ์แบบจับต้องได้และวัดผลได้ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของคุณ การว่าจ้าง Mercer ให้ดูแลการจัดการสวัสดิการจะช่วยให้คุณคลายปัญหาความกังวลในการดำเนินโปรแกรมสวัสดิการ: วิธีการจัดการสวัสดิการรูปแบบใหม่ของ Mercer จะปรับกระบวนการของคุณให้สอดคล้องกันพร้อมกับให้ความรู้กับพนักงาน และสนับสนุนให้พนักงานตัดสินใจได้ดีขึ้น

ธุรกิจที่ครอบคลุมทั่วโลก ประสบการณ์ตรงในแต่ละประเทศ

การดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมทั่วโลกของ Mercer หมายความว่าเรามีแหล่งข้อมูลในตลาดที่พูดภาษาเดียวกับคุณ เข้าใจวัฒนธรรมของคุณ และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ในประเทศของคุณ กฎระเบียบเกี่ยวกับแผนการดูแลสุขภาพและการเกษียณอายุของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมาก

แบบองค์รวมและเน้นลูกค้าเป็นหลัก

การทำงานร่วมกับแผนกการจัดการสวัสดิการของ Mercer (Mercer Benefits Administration) หมายถึง การได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ที่เราสั่งสมมานานกว่า 22 ปีเราทำงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาที่เน้นการวางกลยุทธ์ซึ่งเผยให้เห็นถึงประเด็นปัญหาและนำไปสู่โซลูชันที่นำไปใช้งานได้จริง

พูดคุยกับที่ปรึกษาของ Mercer

เรายินดีและพร้อมพูดคุยให้คำปรึกษากับคุณ โปรดกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับคุณด้านล่าง

*ฟิลด์ที่ต้องกรอกข้อมูล

โซลูชันสุขภาพและสวัสดิการ