ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารแผนบำนาญแบบกำหนดเงินสมทบ สำหรับนายจ้าง แผนเกษียณอายุแบบกำหนดเงินสมทบช่วยให้คุณเป็นอิสระจากความผันผวนทางการเงิน ความเสี่ยงจากบำนาญแบบเดิม ความผันผวนของตลาด และความไม่แน่นอนทางการเงินในระยะยาว อย่างไรก็ดี แผนดังกล่าวยังคงก่อให้เกิดความเสี่ยงและความรับผิดชอบรูปแบบใหม่สำหรับนายจ้าง สำหรับพนักงาน แผนบำนาญแบบกำหนดเงินสมทบช่วยให้คุณมีอำนาจในการควบคุมแบบเฉพาะบุคคล มีความยืดหยุ่นมากกว่า และในโลกอุดมคติ ให้คุณเข้าถึงการลงทุนในระดับสถาบัน

Defined Contributions — Refined for Your Organization

Mercer can help design, plan, and manage customized defined contribution plans. We help employers optimize plans both globally and locally. We align organizational objectives with workforce demographics and employee behaviors to identify how employers can help improve retirement outcomes for their employees while meeting workforce management needs.

Mercer — a Lifeline for Your Defined Contribution Retirement Plans

Mercer works closely with our clients to provide tools and services that may improve employee retirement incomes and optimize employer outcomes. Some examples of our market-leading, client-driven tools and services include:

  • Global DC management: helping clients analyze their plans both globally and locally, and optimizing plan design features.
  • Financial wellness: evaluating workforce characteristics to drive campaigns and client objectives.
  • Mercer LifetimePlus®: providing Australian plan members with a market-leading approach to de-accumulate assets and reduce longevity risk.
  • Mercer investment platforms: utilizing our institutional investment experience to provide competitive and compelling investment options to all clients.
  • This includes our Delegated DC offering (US), Mercer Super Trust® (Australia), Aspire™ (Ireland), Mercer Workplace Savings (UK), Mercer Wise 401(k)SM (US) and many more.

Making Retirement Work

Few organizations have Mercer’s deep experience in developing defined contribution plans. Our global and local knowledge help you develop a plan that  is creating your desired outcomes and can sustain your members over time.

If you’d like more information on how to make sure your plan is founded on sound business principles, please contact us.

How Mercer Can Help

Mercer can help design, plan, optimize, and manage customized defined contribution plans globally and locally.


ข้อมูลเชิงลึกด้านการเกษียณอายุและการลงทุน

พูดคุยกับที่ปรึกษาของ Mercer

เรายินดีและพร้อมพูดคุยให้คำปรึกษากับคุณ โปรดกรอกรายละเอียดของคุณด้านล่าง

*ฟิลด์ที่ต้องกรอกข้อมูล